Sigtunahöjden
och de globala målen

2019 fastställdes Sigtunahöjdens nya ägardirektiv, ledord och vision. Sigtunahöjden har sedan starten haft ett stort hållbarhetsfokus och när den nya visionen skulle sättas var den självklar. Visionen ”Tillsammans för en hållbar framtid” ramar in verksamheten väl och visar att vi alltid siktar högre.

Vi ser det som en nödvändighet snarare än ett val att bidra till en hållbar planet. Tillsammans ska vi lyckas med att skapa minsta möjliga påverkan, men största möjliga avtryck för framtiden.  Vi gör så gott vi kan och gärna lite till, samtidigt som vi lär oss hela tiden. I och med den nya visionen och dess hållbarhetsfokus föll det sig naturligt att arbeta med Agenda 2030s globala mål. Vi anser att organisationer och företag har stor nytta av att formulera sina mål och arbeta löpande med dem både externt och internt.

Primära mål

Vi vill hjälpa till att uppnå de globala målen till år 2030. Vår insats är att sätta huvudfokus. Vi har valt tre primära mål som är oss nära till hjärtat och något vi känner vi kan påverka. Tillsammans med vår hållbarhetsgrupp arbetar vi aktivt för att uppnå de satta målen.

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Sigtunahöjden tror att ekonomisk tillväxt utan miljöförstöring är möjlig. Vi vill skapa en stabil tillväxt där överskottet investeras i utveckling och förädling av verksamheten. Vi tror inte på begränsningar när det gäller anställdas rättigheter eller den hållbara besöksnäringen i stort. Vi är en inkluderande arbetsplats och tror på en öppen kommunikation mellan varandra.

Så arbetar sigtunahöjden med målet

 • Vi skapar arbetstillfällen inom hållbar besöksnäring och främjar lokala produkter och lokal kultur.
 • Vi främjar ungas anställning genom att samarbeta med utbildningssamordnare i branschen.
 • Vi tar emot praktikanter och förstår att vi har möjligheten att påverka näringen och skapa arbetstillfällen genom detta. Vi inspirerar även andra att tänka som oss.
 • Vi är nyfikna och testar gärna nya lösningar – exempelvis vill vi ligga i framkant vad det gäller digitala system och kundlösningar.
 • Vi ser till att det finns tillräckligt många medarbetare så att alla kan arbeta rimligt långa arbetspass, samt utvärderar ständigt arbetsbelastning
 • Vi fortsätter att utvärdera och följa upp jämställdhetsplanen för företaget regelbundet.
 • Vi hjälper personer med särskilda behov att få praktik eller sysselsättning i vår verksamhet, så de kan utvecklas och bygga på sin självkänsla.
 • Vi erbjuder en mycket fördelaktig ob-ersättning. 70% OB på vardagar efter kl:20 och hela dagen på lördagar, medan söndagar är det 100% OB.
Sigtunahöjdens personal

Mål 15: Ekosystem
och biologisk mångfald

FNs globala mål nr.15 handlar om att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem. Vi på Sigtunahöjden tycker att det är viktigt att ställa hårda miljökrav. Vi har att alltid en genomarbetad tanke med det vi erbjuder, både tjänster och de produkter vi konsumerar och erbjuder våra gäster.

Så arbetar sigtunahöjden med målet

 • Vi köper i möjligaste mån in lokala, närproducerade och ekologiska produkter och råvaror. Under 2018 har andelen ekologiskt i Restaurang Skog ökat från 30% till 55%.
 • Vi stöttar organisationer som bidrar till att bevara den biologiska mångfalden.
 • För att bidra till att bevara ett välfungerande ekosystem har Sigtunahöjden en egen biodling, där den färdiga honungen säljs i shoppen, vi samarbetar med Biman som hjälper oss med våra bikupor.
 • Öka vår andel eko till 70% i Restaurang Skog.
 • Utöka det ekologiska dryckesutbudet.
 • Vår skadedjursbekämpning är giftfri för att värna om miljön.

Mål 17: Genomförande
och globalt partnerskap

Målet syftar till att stärka en hållbar utveckling och samtidigt inspirera andra till samma utveckling. Inget land eller någon grupp ska lämnas utanför i utvecklingen för en hållbar framtid.

Sigtunahöjden vill vara ett föredöme, en förebild och en inspirationskälla för besöksnäringen som helhet. Vi vill vara en lokal, nationell och internationell partner för hållbar utveckling. Därför är detta mål extra viktigt för oss. Vi behöver påverka i det stora för att göra skillnad på riktigt.

Så arbetar sigtunahöjden med målet

 • Sigtunahöjden köper in Fairtrade-märkta produkter och på så sätt bidrar vi till att ställa krav på och uppmuntra internationella producenter till social hållbarhet i alla led.
 • Sigtunahöjden är aktiva medlemmar i det världsomspännande mötesorganisationen IACC. VD Lotta Boman är även Europapresident i organisationen. Vi bidrar med vår kunskap om hållbar besöksnäring för att inspirera, vara en förebild och få den internationella branschen att göra mer. Detta gör vi genom att berätta om vårt egna hållbarhetsarbete i sammanhang som dessa. Vi upplever att vi kan påverka andra medlemmar i våra nätverk.
 • Vi är medlemmar i Nätverket Hållbar Besöksnäring, Visitas hållbarhetsnätverk och nätverket Hållbar Destination i Sigtuna.
 • Vi arbetar i nära anslutning till Destination Sigtuna och Svenska Möten. Genom dessa lokala samarbeten kan vi vara med och påverka.
 • Vi delar med oss av vår kunskap till branschen och gästföreläser om exempelvis vår hållbara satsning Restaurang Skog samt hur vi arbetar med hållbarhet i stort.
 • Vi sitter med i ledningsgrupper i olika yrkeshögskoleutbildningar för att bidra med våra perspektiv.
 • Fortsätta att vara en pådrivande kraft i vår näring och synas i allt större omfattning.
 • Ställa krav och påverka till en hållbar omställning genom de nätverk vi är med i.

Sekundära mål

Vi arbetar för en hållbar framtid. Vi tycker därför att enbart fokusera på tre mål är för lite, speciellt när Agenda 2030 är så snart. Med detta har vi även valt ut fyra sekundära mål som vi eftersträva att bidra till år 2030.

Vill du lära dig mer om hur du och ditt företag kan arbeta med de globala målen? Kolla in vår artikel här.

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Att minska ojämlikhet inom och mellan länder är viktigt. Det handlar om allas lika rättigheter. För att nå målet krävs att vi främjar social och ekonomisk inkludering.

Vi arbetar med målet genom att vara en öppen och inkluderande verksamhet som aldrig under några omständigheter gör skillnad på människor oavsett etnicitet, kön eller ålder och samtidigt jobbar för en jämlikare värld. Vi tror att vi behöver verka tillsammans för en hållbar framtid och anser att det är just detta som inkludering handlar om.

Så arbetar Sigtunahöjden med målet

 • Vi arbetar för att vara en inkluderande arbetsplats som främjar mångfald. Många får sitt första jobb hos oss oavsett bakgrund, ålder eller utbildning/erfarenhet.
 • Vi tar emot praoelever och praktikanter som får prova på att arbeta hos oss.
 • Vi bidrar till arbetsträning, svenskaundervisning och andra stöd som krävs för att våra anställda ska kunna göra ett bra jobb.
 • Vi fortsätter att arbeta med inkludering och mångfald.
 • Vi utvecklar de stöd vi erbjuder för att våra medarbetare ska bli framgångsrika i sitt arbete oavsett förutsättning.
 • Vi håller i jämna mellanrum insamlingar för Världens Barn och fortsätter att utforska hur vi kan göra det på olika sätt.
Kock håller upp skott
Restaurang Skog skär upp tomater.

Mål 12: Hållbar konsumtion
och produktion

Mål nr.12 syftar till att främja en hållbar konsumtion. En hållbar konsumtion innebär miljöfördelar, men även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, samt ökad sysselsättning.

Sigtunahöjden ska minska sitt ekologiska fotavtryck genom att aktivt arbeta med hållbara produkter och råvaror. När vi konsumerar gör vi det alltid medvetet.

Så arbetar Sigtunahöjden med målet

 • Sigtunahöjden arbetar lokalt tillsammans med Destination Sigtuna med projekt som Hållbar Destination och Plastfri Destination. Exempelvis använder vi alla delar av djur i matlagningen som i många andra fall blir till svinn. Vi uppmuntrar gäster till att reducera sitt matsvinn.
 • Vi ställer miljökrav på inköp av varor till vår shop och handlar gärna av lokala leverantörer eller organisationer med ett gott syfte. I vår spa-avdelning använder vi svenska, ekologiska hud- och hårvårdsprodukter.
 • I Sigtunahöjdens Restaurang Skog ställs hårda miljökrav där ekologiska och närodlade produkter alltid prioriteras. Vi köper in MSC godkänd fisk och prioriterar KRAV-märkta råvaror. Mer än hälften av mat och dryck i Restaurang Skog är ekologisk. Den mat och dryck som inte är ekologisk är istället närproducerad, vilket reducerar klimatpåverkan genom kortare transporter. Restaurang Skog är även en del av nätverket Hållbara Restauranger.
 • Vi återbrukar och återanvänder i största möjliga mån när möjligheten finns och köper endast nytt då vi verkligen måste. Vår personal bär klänningar och skjortor av återvunna tyger från OrkanLia.
 • Sigtunahöjden är sedan länge en Svanenmärkt anläggning och var en av de 10 första i Norden att få denna stämpel.
 • Vi har miljömärkt el i form av bio- och bergvärme.
 • Vi sorterar allt avfall, oavsett om det gäller plast, papper eller organiskt material.
 • Vi jobbar för att alla områden i vår verksamhet ska ha den mista möjliga miljöpåverkan.
 • Undersöka klimatsamarta möjligheter så som solceller för uppvärmning av pooler och gatubelysning.

Mål 13: Bekämpa
klimatförändringarna

Målet handlar om något så viktigt som att aktivt bekämpa klimatförändringarna. Samtidigt är det lika viktigt att öka kunskapen om utmaningen vi står inför.

Att aktivt bekämpa klimatförändringarna är viktigt för oss som företag. Det är i sig den stora utmaningen som vi kan koppla vårt övergripande miljöarbete till, allt från att använda bio-olja till att hålla nere på energianvändning. Sigtunahöjden är ett föredöme för andra företag, privatpersoner och skolor. Vi bekämpar, på vårt sätt, klimatförändringarna varje dag.

Så arbetar Sigtunahöjden med målet

 • Sigtunahöjden har under 2018 minskat mängden kött vi serverar till våra gäster och personal och erbjuder vegetariska menyer.
 • Vi erbjuder våra kunder klimatsmarta resor via fossilfria Håbo Buss, sparar energi och uppmanar gästerna att t ex att släcka lamporna efter sig.
 • Vi delar med oss och sprider kunskap om hur det går att minska sin klimatpåverkan inom besöksnäringen (se även mål 17).
 • Vi arbetar aktivt med att minska vårt matsvinn.
 • Vi utbildar människor som hittar till vår inspirationssida, genom att skapa artiklar om hållbarhet.
 • Vi eftersträvar att bli en klimatneutral anläggning.

Mål 16: Fredliga och
inkluderande samhällen

Målet främjar samhällen fria från våld, konflikter och korruption. Det är även ett medel för hållbar utveckling. Detta syftar till att alla människor ska ha lika tillgång till rättvisa möjligheter och att alla ska vara lika inför lagen.

Sigtunahöjden är en plats för människor att mötas på. Vi har noll tolerans mot mobbning, samtidigt som vi bygger ömsesidig respekt mellan både gäster och personal som vistas hos oss. Vi arbetar nära våra kunder och tycker om att vara varandras bollplank.

Så arbetar Sigtunahöjden med målet

 • Sigtunahöjden skapar en trygg miljö i närområdet genom att anordna lokala evenemang.
 • Sigtunahöjden tar emot praktikanter (se mål 8).
 • Sigtunahöjden arbetar tillsammans med andra hotell för att motverka trafficking. Vi stöttar Noll Tolerans mot mobbning och PorrFritt hotell.
 • Vi medverkar i aktiviteter så som lopp för välgörande ändamål.
 • Vi vill bjuda in och skapa engagemang hos ungdomar för att lära sig mer om hållbarhet och exempelvis matsvinn.