Boka

Globala målen

Vi tar  ansvar för de krav och behov  som människor, företag och miljön har på oss.  Därför har vi valt att arbeta med FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Alla Globala målet på Sigtunahöjden

Sigtunahöjden och de globala målen

2019 fastställdes Sigtunahöjdens nya ägardirektiv, ledord och vision. Sigtunahöjden har sedan starten haft ett stort hållbarhetsfokus och när den nya visionen skulle sättas var den självklar. Visionen ”Tillsammans för en hållbar framtid” ramar in verksamheten väl och visar att vi alltid siktar högre.

Vi ser det som en nödvändighet snarare än ett val att bidra till en hållbar planet. Tillsammans ska vi lyckas med att skapa minsta möjliga påverkan men största möjliga avtryck för framtiden.  Vi gör så gott vi kan och gärna lite till, samtidigt som vi lär oss hela tiden. I och med den nya visionen och dess hållbarhetsfokus föll det sig naturligt att arbeta med de Globala målen. Vi anser att organisationer och företag har stor nytta av att formulera sina mål och arbeta löpande med dem både externt och internt.

Vi väljer att lyfta fram tre primära mål som ligger oss närmast hjärtat, de mål som bäst knyter an till vår vision och våra ledord. Nedan förklarar vi vilka mål vi fokuserar på, hur vi arbetar med dessa och ger konkreta exempel.

Primära mål

Primära Globala målen på Sigtunahöjden

Mål 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Målet handlar om att verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt samt fullständig och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

personal på sigtunahöjden

Så arbetar sigtunahöjden med målet

Sigtunahöjden tror att ekonomisk tillväxt utan miljöförstöring är möjlig. Vi vill skapa en stabil tillväxt där överskottet investeras i utveckling och förädling av verksamheten. Vi tror inte på begränsningar när det gäller anställdas rättigheter eller den hållbara besöksnäringen i stort. Vi är en inkluderande arbetsplats med högt i tak.

• Vi skapar arbetstillfällen inom hållbar besöksnäring och främjar lokala produkter och lokal kultur.

• Vi tar emot praktikanter och förstår att vi har möjligheten att påverka näringen och skapa arbetstillfällen genom detta. Vi inspirerar även andra att tänka som oss.

• Vi främjar ungas anställning genom att samarbeta med utbildningssamordnare i branschen.

• Vi är nyfikna och testar gärna nya lösningar – exempelvis vill vi ligga i framkant vad det gäller digitala system och kundlösningar.

• Vi ser till att det finns tillräckligt många medarbetare så att alla kan arbeta rimligt långa arbetspass, samt utvärderar ständigt arbetsbelastning

Det här vill vi göra framöver

• Fortsätta att utvärdera och följa upp jämställdhetsplanen för företaget.

• Erbjuda sysselsättning eller praktik för personer med särskilda behov.

Bikupor Sigtunahojden

Mål nr. 15 Ekosystem och biologisk mångfald

Målet handlar om att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem.

Så arbetar Sigtunahöjden med målet

Genom att ställa hårda miljökrav och att alltid ha en genomarbetad tanke med det vi erbjuder, både tjänster och de produkter vi konsumerar och erbjuder våra gäster.

• Vi är certifierade enligt Svanen, Krav, Fairtrade och Green Star.

• För att bidra till att bevara ett välfungerande ekosystem har Sigtunahöjden en egen biodling, där den färdiga honungen säljs i shoppen.

• Vi köper i möjligaste mån in lokala och närproducerade produkter och råvaror.

• Vi köper i största möjliga mån ekologiska produkter och råvaror och har under 2018 ökat andelen ekologiskt i Restaurang Skog från 30% till 55%.

• Vi stöttar organisationer som bidrar till att bevara den biologiska mångfalden. Exempel på detta är Biman som hjälper oss med våra bikupor.

Det här vill vi göra framöver

• Öka vår andel eko till 70% i Restaurang Skog.

• Utöka det ekologiska dryckesutbudet.

• På lång sikt i huvudsak köpa in lokalt producerade varor.

Mål nr. 17: Genomförande och globalt partnerskap

Målet syftar till att stärka en hållbar utveckling och samtidigt inspirera andra till samma utveckling. Inget land eller någon grupp ska lämnas utanför i utvecklingen.

Konferens Sigtuna

Så arbetar Sigtunahöjden med målet

Sigtunahöjden vill vara ett föredöme, en förebild och en inspirationskälla för besöksnäringen som helhet. Vi vill vara en lokal, nationell och internationell partner för hållbar utveckling. Därför är detta mål extra viktigt för oss. Vi behöver påverka i det stora för att göra skillnad på riktigt.

• Sigtunahöjden köper in Fairtrade-märkta produkter och på så sätt bidrar vi till att ställa krav på och uppmuntra internationella producenter till social hållbarhet i alla led.

• Sigtunahöjden är aktiva medlemmar i det världsomspännande mötesorganisationen IACC. VD Lotta Boman är även Europapresident i organisationen. Vi bidrar med vår kunskap om hållbar besöksnäring för att inspirera, vara en förebild och få den internationella branschen att göra mer. Detta gör vi genom att berätta om vårt egna hållbarhetsarbete i sammanhang som dessa. Vi upplever att vi kan påverka andra medlemmar i våra nätverk.

• Vi är medlemmar i Nätverket Hållbar Besöksnäring, Visitas hållbarhetsnätverk och nätverket Hållbar Destination i Sigtuna.

• Vi arbetar i nära anslutning till Destination Sigtuna och Svenska Möten. Genom dessa lokala samarbeten kan vi vara med och påverka globalt.

• Vi delar med oss av vår kunskap till branschen och gästföreläser om exempelvis vår hållbara satsning Restaurang Skog samt hur vi arbetar med hållbarhet i stort.

• Vi sitter med i ledningsgrupper i olika yrkeshögskoleutbildningar för att bidra med våra perspektiv.

Det här vill vi göra framöver

• Fortsätta att vara en pådrivande kraft i vår näring och synas i allt större omfattning.

• Ställa krav och påverka till en hållbar omställning genom de nätverk vi är med i.

Sekundära mål

Sekundära Globala målen på Sigtunahäjden

Mål nr 10: Minskad ojämlikhet

Att minska ojämlikhet inom och mellan länder är viktigt. Det handlar om allas lika rättigheter. För att nå målet krävs att vi främjar social och ekonomisk inkludering.

kollegor pratar och jobbar i guest service

Så arbetar Sigtunahöjden med målet

Vi arbetar med målet genom att vara en öppen och inkluderande verksamhet som aldrig under några omständigheter gör skillnad på människor oavsett etnicitet, kön eller ålder och samtidigt jobbar för en jämlikare värld. Vi tror att vi behöver verka tillsammans för en hållbar framtid och anser att det är just detta som inkludering handlar om.

• Vi arbetar för att vara en inkluderande arbetsplats som främjar mångfald. Många får sitt första jobb hos oss oavsett bakgrund, ålder eller utbildning/erfarenhet.

• Vi tar emot praoelever och praktikanter som får prova på att arbeta hos oss.

• Vi bidrar till arbetsträning, svenskaundervisning och andra stöd som krävs för att våra anställda ska kunna göra ett bra jobb.

Det här vill vi göra framöver

• Vi fortsätter att arbeta med inkludering och mångfald.

• Vi utvecklar de stöd vi erbjuder för att våra medarbetare ska bli framgångsrika i sitt arbete oavsett förutsättning.

personal välkomnar vid entrén

Mål nr 12: Hållbar konsumtion och produktion

Målet syftar till att främja en hållbar konsumtion. En hållbar konsumtion innebär miljöfördelar men även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, samt ökad sysselsättning.

Så arbetar Sigtunahöjden med målet

Sigtunahöjden ska minska sitt ekologiska fotavtryck genom att aktivt arbeta med hållbara produkter och råvaror. När vi konsumerar gör vi det alltid medvetet.

• Sigtunahöjden arbetar lokalt tillsammans med Destination Sigtuna med projekt som Hållbar Destination och Plastfri Destination. Exempelvis väger vi vårt matavfall för att skapa en medvetenhet kring problemet, vi använder alla delar av djur i matlagningen som i många andra fall blir till svinn. Vi uppmuntrar gäster till att reducera sitt matsvinn.

• Vi ställer miljökrav på inköp av varor till vår shop och handlar gärna av lokala leverantörer eller organisationer med ett gott syfte. I vår spa-avdelning använder vi svenska, ekologiska hud- och hårvårdsprodukter.

• I Sigtunahöjdens Restaurang Skog ställs hårda miljökrav där ekologiska och närodlade produkter alltid prioriteras. Vi köper in MSC godkänd fisk och prioriterar KRAV-märkta råvaror. Mer än hälften av mat och dryck i Restaurang Skog är ekologisk. Den mat och dryck som inte är ekologisk är istället närproducerad, vilket reducerar klimatpåverkan genom kortare transporter. Restaurang Skog är även en del av nätverket Hållbara Restauranger.

• Vi återbrukar och återanvänder i största möjliga mån när möjligheten finns och köper endast nytt då vi verkligen måste. Vår personal bär klänningar och skjortor av återvunna tyger från OrkanLia.

• Sigtunahöjden är sedan länge en Svanenmärkt anläggning och var en av de 10 första i Norden att få denna stämpel.

• Vi har miljömärkt el i form av bio- och bergvärme.

• Vi sorterar allt avfall, oavsett om det gäller plast, papper eller organiskt material.

Det här vill vi göra framöver

• Vi jobbar för att alla områden i vår verksamhet ska ha den mista möjliga miljöpåverkan.

• Undersöka klimatsamarta möjligheter så som solceller för uppvärmning av pooler och gatubelysning.

Läs 2019 års klimatrapport här.

Mål nr 13: Bekämpa klimat-
förändringarna

Målet handlar om något så viktigt som att aktivt bekämpa klimatförändringarna. Samtidigt är det lika viktigt att öka kunskapen om utmaningen vi står inför.

hållbar mat i restaurang skog

Så arbetar Sigtunahöjden med målet

Att aktivt bekämpa klimatförändringarna är viktigt för oss som företag. Det är i sig den stora utmaningen som vi kan koppla vårt övergripande miljöarbete till, allt från att använda bio-olja till att hålla nere på energianvändning. Sigtunahöjden är ett föredöme för andra företag, privatpersoner och skolor. Vi bekämpar, på vårt sätt, klimatförändringarna varje dag.

• Sigtunahöjden har under 2018 minskat mängden kött vi serverar till våra gäster och personal och erbjuder vegetariska menyer.

• Vi erbjuder våra kunder klimatsmarta resor via fossilfria Håbo Buss, sparar energi och uppmanar gästerna att t ex att släcka lamporna efter sig.

• Vi delar med oss och sprider kunskap om hur det går att minska sin klimatpåverkan inom besöksnäringen. (se även mål 17)

• Vi arbetar aktivt med att minska vårt matsvinn.

• Vi klimatreducerar alla resor som personalen gör via Fly Green Fund samt uppmuntrar konferensdeltagare som reser till oss med flyg att göra detsamma. De företagsbilar som finns drivs med el och gas.

• Vi utbildar människor som hittar till vår inspirationssida, genom att skapa artiklar om hållbarhet.

Det här vill vi göra framöver

Målet för Sigtunahöjden är att bli en klimatneutral anläggning.

Mål nr 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Målet främjar samhällen fria från våld, konflikter och korruption. Det är även ett medel för hållbar utveckling. Detta syftar till att alla människor ska ha lika tillgång till rättvisa möjligheter och att alla ska vara lika inför lagen.

Så arbetar Sigtunahöjden med målet

Sigtunahöjden är en plats för människor att mötas på. Vi har noll tolerans mot mobbning, samtidigt som vi bygger ömsesidig respekt mellan både gäster och personal som vistas hos oss. Vi arbetar nära våra kunder och tycker om att vara varandras bollplank.

• Sigtunahöjden skapar en trygg miljö i närområdet genom att anordna lokala evenemang. Exempel på detta är Green Club AW.

• Sigtunahöjden tar emot praktikanter.

• Sigtunahöjden arbetar tillsammans med andra hotell för att motverka trafficking. Vi stöttar Noll Tolerans mot mobbning och PorrFritt hotell.

• Vi medverkar i aktiviteter så som lopp för välgörande ändamål.

Det här vill vi göra framöver

Vi vill bjuda in och skapa engagemang hos ungdomar för att lära sig mer om hållbarhet och exempelvis matsvinn.